Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Pohľad na celoplošné testovanie bez emócii – Zamestnávateľ vs. zamestnanec

Aktualizácia zo dňa 31.10.2020

V dnešnom článku vám prinášame prehľad informácií o celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenskej republiky na ochorenie COVID – 19 z právneho hľadiska. Tento článok každý deň aktualizujeme, keďže aj daná téma podlieha neustálym a zároveň podstatným zmenám. V článku sa sústredíme najmä na vzťah zamestnanec– zamestnávateľ.

 

Celoplošné testovanie

V prvom rade uvádzame faktické informácie o celoplošnom testovaní.

 

Prvý termín celoplošného testovania bol stanovený na dni 31. október 2020 až  1. november 2020. Zúčastniť sa na ňom môžu (t. j. dobrovoľne) všetky osoby na území SR. Ak sa však tieto osoby na testovaní nezúčastnia (a neplatí pre nich výnimka, napr. že sú osoby mladšie ako 10 rokov, onkologickí pacienti a pod.), bude pre nich platiť tzv. „zákaz vychádzania“ – a to od 02.11.2020 do 08.11.2020 a v čase od 05.00 do 01.00 hod. Výnimky zo zákazu vychádzania poskytujeme nižšie v infografike.

 

Osobám so zdravotným či iným obmedzením, seniorom, či prípadne iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ktoré sa prirodzene zdržiavajú iba v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt sa účasť na celoplošnom testovaní neodporúča. Avšak aj v prípade ich neúčasti na prvom aj druhom termíne celoplošného testovania bude pre nich platiť zákaz vychádzania.

 

Druhý termín je ku dnešnému dňu naplánovaný na dni 7. november 2020 až 8. november 2020. Ide len o avizovaný a ku dnešnému dňu ešte nepotvrdený termín.

 

 

Celoplošné testovanie z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca

Celoplošné testovanie bude mať značný vplyv na zamestnanecké vzťahy. Keďže je reálna možnosť, že celoplošného testovania sa nezúčastnia všetci zamestnanci na území SR, možno predpokladať minimálne tri odlišné scenáre s osobitným dopadom na práva zamestnancov:  

 

(i)               zamestnanec sa celoplošného testovania zúčastní a má negatívny výsledok,

(ii)              zamestnanec sa celoplošného testovania zúčastní a má pozitívny výsledok,

(iii)             zamestnanec sa celoplošného testovania nezúčastní.

 

 

1.     Zamestnanec sa celoplošného testovania zúčastní a má negatívny výsledok

 

V tom prípade môže zamestnanec ďalej pokračovať vo výkone svojej pracovnej činnosti, pričom platia štandardné opatrenia za účelom prevencie šírenia vírusu COVID-19.  

 

2.     Zamestnanec sa celoplošného testovania zúčastní a má pozitívny výsledok

 

V takomto prípade zamestnanec má povinnosť informovať o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára, a ten ho následne uzná za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia. Takáto dočasná práceneschopnosť sa zvykne označovať aj ako tzv. „pandemická PN“. Rozdiel voči štandardnej dočasnej práceneschopnosti spočíva napríklad v tom, že v zmysle ust. § 293er zákona o sociálnom poistení vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské od prvého dňa takejto dočasnej práceneschopnosti. Tiež platí, že zamestnanec má počas „pandemickej PN“ nárok na vyplácanie nemocenského po už od prvého dňa vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

 

Pozitívny výsledok v testovaní však nevylučuje, že zamestnanec sa dohodne so zamestnávateľom na vykonávaní práce napr. prostredníctvom Home-Office.

 

3.     Zamestnanec sa odmietne zúčastniť celoplošného testovania

Ako sme uviedli vyššie, v prípade, ak zamestnanec odmietne využiť možnosť zúčastniť sa na bezplatnom celoplošnom testovaní, bude pre neho platiť zákaz vychádzania.  Z pohľadu jeho zamestnania to znamená, že sa nemôže dostaviť na pracovisko a takáto situácia má viaceré možné riešenia, resp. následky:

 

a)               Dohoda so zamestnávateľom:

a.      ak to povaha práce povoľuje, môžu sa dohodnúť na vykonávaní práce z domu tzv. „Home Office“ –v tejto súvislosti možno poznamenať, že existuje aj taký výklad, podľa ktorého má zamestnanec právo (nie je potrebné teda dohoda) na vykonávanie svojej práce z domácnosti Home-Office (§250b ods.2 písm. b) Zákonníka práce), ak to povaha práce povoľuje,

b.      ospravedlnená neprítomnosť v práci (§141 Zákonníka práce),

c.      dovolenka,

d.      náhradné voľno,

e.      prekážky na strane zamestnanca v zmysle (§141 ods. 3 Zákonníka práce).

 

 

b)               Zamestnanec a zamestnávateľ sa nedohodnú:

a.      ak zamestnávateľ nariadil testovanie (pozor nemôže nariadiť celoplošné testovanie, ale len testovanie na COVID-19, pričom by mal znášať aj náklady na toto testovanie), potom je možné, aby zamestnávateľ považoval neprítomnosť zamestnanca za neospravedlnenú a vykonal voči zamestnancovi právne kroky stanovené v Zákonníku práce (krátenie dovolenky, okamžité skončenie pracovného pomeru resp. výpoveď podľa závažnosti)

b.      ak zamestnávateľ nenariadil testovanie, potom je možné považovať (aj v zmysle interpretácie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR) neprítomnosť zamestnanca na pracovisku za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodov všeobecného záujmu (občianska povinnosť). Pracovné voľno sa v tomto prípade poskytuje bez náhrady mzdy.

 

Zamestnávatelia môžu otestovať svojich zamestnancov aj samostatne

Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4000 zamestnancov a prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry mohli za účelom realizácie takéhoto postupu do 27. októbra 2020 požiadať Ministerstvo obrany Slovenskej republiky o certifikáty, registračné formuláre, antigénové testy a zástupcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý bude v takejto „veľkej firme“ na priebeh testovania dohliadať.

 

Oprávneným žiadateľom v rámci tohto opatrenia mohli byť aj skupiny firiem, ktoré by dokázali v rámci jedného areálu zriadiť spoločné odberné miesto a zabezpečiť účasť na testovaní aspoň 4000 osôb.

 

Zamestnávatelia, ktorí majú počet zamestnancov nižší ako 4000, môžu realizovať takéto testovanie tiež, avšak nie sú oprávnení požiadať Ministerstvo obrany o hmotné zabezpečenie potrebné na testovanie. Tento koncept je možné zrealizovať tak, že zamestnávateľ zabezpečí na vlastné náklady, aby zamestnanci disponovali  negatívnym výsledkom z RT – PCR testu z obdobia od 30. októbra 2020 – 1. novembra 2020. Zároveň upozorňujeme, že takéto menšie firmy zrealizujú „druhé kolo“ takéhoto testovania s presným týždenným odstupom.

 

Aktualizácia zo dňa 31.10.2020

Dňa 30.10.2020 bola vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Na základe tejto vyhlášky môže napríklad zamestnávateľ pri vstupe do jeho priestorov požadovať od svojich zamestnancov preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID - 19. Vyhláška je dostupná na tomto odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

Upozorňujeme, že vyššie uvedené informácie môžu byť v priebehu nasledujúcich dní ešte aktualizované. Prípadné zmeny týkajúce sa celoplošného testovania obyvateľstva budeme pozorne sledovať, a tento článok budeme v zmysle prípadných zmien aktualizovať.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@grandoaklaw.com

 

 

 

Zdroj:

 

https://www.somzodpovedny.sk/

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2003/461/ZZ_2003_461_20201001.pdf

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2001/311/ZZ_2001_311_20200730.pdf

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/290/ZZ_2020_290_20201023.pdf

Autor:

JUDr. Marek Šmid LLB. (Hons)

PARTNER

smid@grandoaklaw.com

Mgr. Michal Homola

OF COUNSEL

homola@grandoaklaw.com

info@grandoaklaw.com