Home Office

užitočné informácie pre zamestnávateľa aj zamestnanca

Ste zamestnávateľ a chcete „pustiť“ zamestnancov na Home Office (prácu z domu), aby ste zabránili šíreniu ochorenia COVID - 19? Či dokonca plánujete Home Office (chybne) „nariadiť“? Alebo ste zamestnanec a neviete ako pri práci v Home Office postupovať? Alebo Vás nechce zamestnávateľ
na Home Office „pustiť“?

Napriek tomu, že práca v Home Office je vzhľadom na šíriacu sa nákazu vhodnou formou výkonu práce, ktorú odporúča celý štátny aparát, nie je možné ju využiť bez dodržania zákonných náležitostí a zákonných krokov. Odporúčame si v tejto súvislosti preštudovať náš stručný článok k inštitútu Home Office (práca z domu, ďalej len „Home Office“), aby ste predchádzali šíreniu COVID – 19 nielen zodpovedne, ale taktiež v súlade so zákonom.

V prvom rade je nevyhnutné pochopiť, čo výkon práce formou „Home Office“ znamená a nemýliť si tento inštitút s ďalšími jemu podobnými inštitútmi.

Pri Home Office zamestnanec vykonáva prácu doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce. Pracovať v Home Office je možné len v prípade, ak to umožňuje druh práce, ktorý je zamestnanec zaviazaný vykonávať podľa pracovnej zmluvy. Taktiež je dôležité pripomenúť, že Home Office je možné vykonávať len príležitostne alebo za mimoriadnych okolností. (viď. § 52 ods. 5 Zákonníka práce)

Zamestnanec prácu v Home Office vykonáva:

- doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce
- ak to umožňuje druh práce v zmysle pracovnej zmluvy
- príležitostne alebo za mimoriadnych okolností

Pre prehľadnosť dopĺňame, že pod pojem Home Office nezaradujeme „domácku prácu“, alebo „tele prácu“ (§ 52 ods. 1 až 4 Zákonníka práce), aj keď v niektorých článkoch, alebo v „korporátnej hantírke“ sa pojem „Home Office“ používa (podľa nás nesprávne) pre akúkoľvek prácu vykonávanú „inde ako v office“.

Tieto formy výkonu práce (domácka práca a tele práca) sú síce veľmi podobné práci z domu (Home Office), ale majú skôr stabilný, stály charakter dohodnutý v pracovnej zmluve. Naopak práca z domu, Home Office, sa využíva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností.

Zároveň v prípade domáckej práce alebo tele práci platia mnohé výnimky napr. z pravidiel upravujúcich rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni a prestoje,alebo z pravidiel upravujúcich náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci, či mzdu za prácu nadčas a pod.

V prípade Home Office tieto výnimky neplatia. Prácu formou Home Office zamestnanec vykonáva de facto tak, ako predtým, len s tým rozdielom, že sa nachádza doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce.

Prácu v Home Office možno vykonávať vždy len so súhlasom zamestnávateľa (napr. zamestnanec požiada o súhlas s Home Office a zamestnávateľ mu tento súhlas udelí, alebo zamestnávateľ udelí plošný súhlas s Home Office) alebo po vzájomnej dohode zamestnanca so zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže Home Office „nariadiť“ jednostranne.

Pracovať v Home Office je možné:

- so súhlasom zamestnávateľa alebo
- po vzájomnej dohode

Pokiaľ ide o otázku miesta výkonu práce v Home Office, takéto miesto výkonu práce by malo byť podľa nášho názoru dohodnuté už v pracovnej zmluve. Ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neobsahuje malo by podľa nášho názoru dôjsť k jej zmene (doplnenie miesta výkonu práce v prípade Home Office). V momentálnej mimoriadnej situácii spôsobenej šírením COVID – 19 však mnoho krát nebolo možné vykonať zmeny pracovných zmlúv a preto odporúčame špecifikáciu miesta výkonu práce formou Home Office zachytiť aspoň iným preukázateľným spôsobom,
napr. e-mailom.

Ak potrebujete vyprázdniť priestory vašej spoločnosti alebo inštitúcie, ale zamestnanci z nejakých dôvodov odmietajú priestory opustiť (k takýmto zamestnancom Vám samozrejme v prvom zagratulujeme... :) ), potom máte možnosť aplikovať iné inštitúty stanovené v Zákonníku práce, napr.preradenie na inú prácu (vykonávanie práce na inom mieste), alebo prerušenie práce.

Ak zamestnanec požiada o Home Office z dôvodu obáv o svoje zdravie (nakazenie sa vírusom
COVID– 19) a zamestnávateľ tento súhlas odmietne udeliť (napriek tomu, že to umožňuje druh práce,
ktorý je zamestnanec zaviazaný vykonávať podľa pracovnej zmluvy), tu pripomíname, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb (§ 47 ods. 3 Zákonníka práce).

Zároveň zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce (§147 ods. 1 Zákonníka práce). 

Ak teda zamestnávateľ neprijal žiadne riešenia, ktorými by zaistil bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (napr. pri COVID – 19) a zároveň je možné vykonávať danú prácu formou Home Office, potom by mal zamestnávateľ prehodnotiť neudelenie súhlasu s prácou formou Home Office,keďže takpovediac „ťahá za kratší koniec“. Upozorňujeme však, že ani tu neplatí napr. zákonná fikcia,že zamestnávateľ tento súhlas udelil. Existujú iné právne nástroje na strane zamestnanca, aby sa domáhal ochrany svojich práv, tak ako existujú aj právne nástroje, ktorými môže zamestnávateľ chrániť svoje práva proti špekulatívnym a neoprávneným požiadavkám svojich zamestnancov.

Pri vykonávaní práce formou Home Office by mal zamestnanec pracovať podľa vopred stanovených pravidiel. Tieto pravidlá zabezpečia efektívnu prácu zamestnancov, lepšiu komunikáciu so zamestnávateľom a medzi zamestnancami navzájom, ako aj udržanie pracovného tempa Vašej spoločnosti alebo inštitúcie. Z pohľadu právneho sú takéto pravidlá dôležité preto, lebo pri práci z domu (Home Office)nemôže zamestnávateľ dohliadať na viaceré aspekty práce zamestnanca
(napr. BOZP, ochrana osobných údajov a pod.), ale napriek tomu za tieto aspekty zodpovedá (napr. voči klientovi a pod.).

Zákonník práce bližšie nešpecifikuje pravidlá na vykonávanie práce v Home Office. Takéto pravidlá
je preto potrebné upraviť napríklad v pracovnej zmluve, alebo v internom predpise zamestnávateľa, s ktorým je zamestnanec riadne oboznámený.

Pravidlá práce v Home Office je potrebné upraviť
napr. v:

- pracovnej zmluve alebo
- v internom predpise zamestnávateľa


Tieto pravidlá by mali upravovať najmä nasledovné oblasti práce v Home Office:


Ak ste ako zamestnávateľ doteraz takéto pravidlá nevypracovali a so zamestnancami nedohodli, resp.ste ich s nimi neoboznámili, potom ich odporúčame čím skôr vypracovať a zamestnancov s nimioboznámiť a to aspoň e-mailom.

Náležitosti a právne kroky, ktoré zákon vyžaduje zohľadniť pri výkone práce formou Home Office je potrebné posúdiť špecificky, a to vzhľadom na konkrétnu situáciu toho-ktorého zamestnávateľa. Pravidlá pre výkon práce formou Home Office odporúčame spracovať precízne v spolupráci s právnym poradcom.

Home Office

užitočné informácie pre zamestnávateľa
aj zamestnanca

Ste zamestnávateľ a chcete „pustiť“ zamestnancov na Home Office (prácu z domu), aby ste zabránili šíreniu ochorenia COVID - 19? Či dokonca plánujete Home Office (chybne) „nariadiť“? Alebo ste zamestnanec a neviete ako pri práci v Home Office postupovať? Alebo Vás nechce zamestnávateľ
na Home Office „pustiť“?

Napriek tomu, že práca v Home Office je vzhľadom na šíriacu sa nákazu vhodnou formou výkonu práce, ktorú odporúča celý štátny aparát, nie je možné ju využiť bez dodržania zákonných náležitostí a zákonných krokov. Odporúčame si v tejto súvislosti preštudovať náš stručný článok k inštitútu Home Office (práca z domu, ďalej len „Home Office“), aby ste predchádzali šíreniu COVID – 19 nielen zodpovedne, ale taktiež v súlade so zákonom.

V prvom rade je nevyhnutné pochopiť, čo výkon práce formou „Home Office“ znamená a nemýliť si tento inštitút s ďalšími jemu podobnými inštitútmi.

Pri Home Office zamestnanec vykonáva prácu doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce. Pracovať v Home Office je možné len v prípade, ak to umožňuje druh práce, ktorý je zamestnanec zaviazaný vykonávať podľa pracovnej zmluvy. Taktiež je dôležité pripomenúť, že Home Office je možné vykonávať len príležitostne alebo za mimoriadnych okolností. (viď. § 52 ods. 5 Zákonníka práce)

Zamestnanec prácu v Home Office vykonáva:

- doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce

- ak to umožňuje druh práce v zmysle pracovnej zmluvy

- príležitostne alebo za mimoriadnych okolností

Pre prehľadnosť dopĺňame, že pod pojem Home Office nezaradujeme „domácku prácu“, alebo
„tele prácu“ (§ 52 ods. 1 až 4 Zákonníka práce), aj keď v niektorých článkoch, alebo v
„korporátnej hantírke“ sa pojem „Home Office“ používa (podľa nás nesprávne) pre akúkoľvek
prácu vykonávanú „inde ako v office“.

Tieto formy výkonu práce (domácka práca a tele práca) sú síce veľmi podobné práci z domu (Home Office), ale majú skôr stabilný, stály charakter dohodnutý v pracovnej zmluve. Naopak práca z domu,Home Office, sa využíva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností.

Zároveň v prípade domáckej práce alebo tele práci platia mnohé výnimky napr. z pravidiel upravujúcich rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni a prestoje,alebo z pravidiel upravujúcich náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci, či mzdu za prácu nadčas a pod.

V prípade Home Office tieto výnimky neplatia. Prácu formou Home Office zamestnanec vykonáva de facto tak, ako predtým, len s tým rozdielom, že sa nachádza doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce.

Prácu v Home Office možno vykonávať vždy len so súhlasom zamestnávateľa (napr. zamestnanec požiada o súhlas s Home Office a zamestnávateľ mu tento súhlas udelí, alebo zamestnávateľ udelí plošný súhlas s Home Office) alebo po vzájomnej dohode zamestnanca so zamestnávateľom.Zamestnávateľ nemôže Home Office „nariadiť“ jednostranne.

Pracovať v Home Office je možné:

- so súhlasom zamestnávateľa alebo
- po vzájomnej dohode

Pokiaľ ide o otázku miesta výkonu práce v Home Office, takéto miesto výkonu práce by malo byť podľa nášho názoru dohodnuté už v pracovnej zmluve. Ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neobsahuje malo by podľa nášho názoru dôjsť k jej zmene (doplnenie miesta výkonu práce v prípade Home Office). V momentálnej mimoriadnej situácii spôsobenej šírením COVID – 19 však mnoho krát nebolo možné vykonať zmeny pracovných zmlúv a preto odporúčame špecifikáciu miesta výkonu práce formou Home Office zachytiť aspoň iným preukázateľným spôsobom,
napr. e-mailom.

Ak potrebujete vyprázdniť priestory vašej spoločnosti alebo inštitúcie, ale zamestnanci z nejakých dôvodov odmietajú priestory opustiť (k takýmto zamestnancom Vám samozrejme v prvom zagratulujeme... :) ), potom máte možnosť aplikovať iné inštitúty stanovené v Zákonníku práce, napr.preradenie na inú prácu (vykonávanie práce na inom mieste), alebo prerušenie práce.

Ak zamestnanec požiada o Home Office z dôvodu obáv o svoje zdravie (nakazenie sa vírusom
COVID– 19) a zamestnávateľ tento súhlas odmietne udeliť (napriek tomu, že to umožňuje druh práce,
ktorý je zamestnanec zaviazaný vykonávať podľa pracovnej zmluvy), tu pripomíname, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, alebo bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb (§ 47 ods. 3 Zákonníka práce).

Zároveň zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce (§147 ods. 1 Zákonníka práce). 

Ak teda zamestnávateľ neprijal žiadne riešenia, ktorými by zaistil bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (napr. pri COVID – 19) a zároveň je možné vykonávať danú prácu formou Home Office, potom by mal zamestnávateľ prehodnotiť neudelenie súhlasu s prácou formou Home Office,keďže takpovediac „ťahá za kratší koniec“. Upozorňujeme však, že ani tu neplatí napr. zákonná fikcia,že zamestnávateľ tento súhlas udelil. Existujú iné právne nástroje na strane zamestnanca, aby sa domáhal ochrany svojich práv, tak ako existujú aj právne nástroje, ktorými môže zamestnávateľ chrániť svoje práva proti špekulatívnym a neoprávneným požiadavkám svojich zamestnancov.

Pri vykonávaní práce formou Home Office by mal zamestnanec pracovať podľa vopred stanovených pravidiel. Tieto pravidlá zabezpečia efektívnu prácu zamestnancov, lepšiu komunikáciu so zamestnávateľom a medzi zamestnancami navzájom, ako aj udržanie pracovného tempa Vašej spoločnosti alebo inštitúcie. Z pohľadu právneho sú takéto pravidlá dôležité preto, lebo pri práci z domu (Home Office)nemôže zamestnávateľ dohliadať na viaceré aspekty práce zamestnanca
(napr. BOZP, ochrana osobných údajov a pod.), ale napriek tomu za tieto aspekty zodpovedá (napr. voči klientovi a pod.).

Zákonník práce bližšie nešpecifikuje pravidlá na vykonávanie práce v Home Office. Takéto pravidlá
je preto potrebné upraviť napríklad v pracovnej zmluve, alebo v internom predpise zamestnávateľa,s ktorým je zamestnanec riadne oboznámený.

Pravidlá práce v Home Office je potrebné upraviť napr. v:

- pracovnej zmluve
alebo
- v internom predpise zamestnávateľa


Tieto pravidlá by mali upravovať najmä nasledovné oblasti práce v Home Office:

  • dodržiavanie pravidiel BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci),
  • spôsob výkonu práce a účasti na pracovnom procese,
  • kontrola zamestnancov (pri dodržaní ich ústavných práv),
  • zabezpečenie komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj zamestnancami navzájom,
  • technické zabezpečenie domácich pracovísk zamestnancov,
  • otázky zodpovednosti za škodu a pod.


Ak ste ako zamestnávateľ doteraz takéto pravidlá nevypracovali a so zamestnancami nedohodli, resp.ste ich s nimi neoboznámili, potom ich odporúčame čím skôr vypracovať a zamestnancov s nimioboznámiť a to aspoň e-mailom.

Náležitosti a právne kroky, ktoré zákon vyžaduje zohľadniť pri výkone práce formou Home Office je potrebné posúdiť špecificky, a to vzhľadom na konkrétnu situáciu toho-ktorého zamestnávateľa. Pravidlá pre výkon práce formou Home Office odporúčame spracovať precízne v spolupráci s právnym poradcom.