Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Zmeny vo vzťahu k poskytovaniu informácií zo zdravotnej dokumentácie od 1. augusta 2021

V dnešnom článku vám prinášame prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je najmä:

(i)     obmedziť poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta,

(ii)    umožniť sprístupnenie informácií zo zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine.

Uvedený inštitút sa týka situácie, kedy pacient nie je schopný sám vzhľadom na svoj zdravotný stav udeliť splnomocnenie ním určenej osobe.

Pre prehľadnosť uvádzame, že zdravotná dokumentácia predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vedie sa v písomnej forme alebo vo forme elektronickej s elektronickým podpisom. Podľa momentálnej právnej úpravy, pacient je oprávnený umožniť nahliadnutie do jeho zdravotnej dokumentácie inej osobe výlučne na základe úradne osvedčeného plnomocenstva (na čas vyhradený alebo do odvolania).

Z dôvodovej správy vyplýva, že s prihliadnutím na nedotknuteľnosť súkromia, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a ochranu osobných údajov rešpektuje návrh novely zákona slobodnú vôľu pacientov s úplnou právnou spôsobilosťou na právne úkony, pričom ale platia nevyhnutné výnimky za účelom ochrany života a zdravia obyvateľov.

Obmedzenie poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie

Novelizáciou zákona sa s účinnosťou od 1. augusta 2021 zavádza nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby. Zavedením inštitútu sa ma predísť najmä sprístupňovaniu osobných údajov rodinným príslušníkom, o ktorých si dotknutá osoba nepraje, aby boli informovaní. Vydaním úradne osvedčeného zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pre určitú osobu sa dotknutá osoba chráni do budúcna, aby v situáciách, v ktorých nebude schopná o svojom zdravotnom stave samostatne rozhodovať, nemohli o tom rozhodovať „neželané“ osoby.

Je potrebné však upozorniť, že v prípade, ak by uplatnením tohto zákazu malo dôjsť k ohrozeniu zdravia osoby, zákaz uplatnený nebude a údaje zo zdravotnej dokumentácie napriek zákazu môžu byť poskytnuté aj osobe, ktorej to bolo zakázané.

Sprístupnenie zdravotnej dokumentácie

Súčasná právna úprava umožňuje udeliť právo na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie len v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve. V praxi sa vyskytujú komplikácie, pretože rozsah splnomocnenia, ktorý môže byť uvedený na prístup len ku konkrétnym údajom zo zdravotnej dokumentácie, je priam nemožné v splnomocnení definovať. Splnomocniteľ nie je schopný objektívne predpokladať vývoj svojho zdravotného stavu, a preto nie je možné presne definovať a určiť rozsah splnomocnenia na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie. Vzhľadom na uvedené prináša návrh zákona možnosť splnomocniť osobu na prístup k zdravotnej dokumentácii dotknutej osoby v plnom rozsahu.

Písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a súhlas by sa mali používať v čo najväčšej miere, keďže vychádzajú zo slobodného rozhodnutia osoby. Avšak, doterajšia právna úprava nevymedzovala možnosť poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby rodinným príslušníkom v prípadoch, kedy nie je dotknutá osoba spôsobilá poskytnúť plnomocenstvo (k písomnej dokumentácii) alebo súhlas (k elektronickej dokumentácii) k nahliadnutiu do jej zdravotnej dokumentácie vzhľadom na nečakané okolnosti (napr. kóma). Schválením novelizácie zákona sa v krajných prípadoch umožní najbližšej rodine (prípadne iným blízkym osobám) nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie v nevyhnutnom rozsahu. Ak ide o osobu vo výkone väzby a osobu vo výkone trestu odňatia slobody, vykoná osvedčenie podpisu na písomnom plnomocenstve ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Oprávnené osoby

Poskytnúť informácie bude možné manželovi, manželke, dieťaťu, rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi. Uvedené osoby budú musieť disponovať písomným potvrdením od všeobecného lekára dotknutej osoby, nie starším ako sedem dní. Všeobecný lekár je povinný na žiadosť osoby vydať jej písomné potvrdenie s vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky. V písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje o žiadateľovi v rozsahu:

- meno a priezvisko,

- adresa trvalého pobytu,

- miesto a dátum vystavenia potvrdenia,

- informáciu o tom, že sprístupňovaná osoba nemá zákaz poskytovania údajov o dotknutej osobe.

Schválením novelizácie zákona sa zvýšila snaha o skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, a to najmä poskytnutím možnosti nahliadnuť najbližším osobám do zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby bez predchádzajúceho súhlasu. Rodinní príslušníci majú možnosť bližšieho oboznámenia sa so zdravotným stavom osoby, čím im je poskytnutá možnosť efektívnejšej komunikácie s ošetrujúcim lekárom o budúcom postupe pri nastolení cieľov liečby dotknutej osoby.

Zdroj:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8135

info@grandoaklaw.com