Zmeny v zákone o vysokých školách

Zmeny v zákone o vysokých školách

Prinášame vám  informácie o zmenách prijímaných v súvislosti s COVID-19, ktoré budú mať priamy dopad na vysoké školy na Slovensku. Ide o zmeny, ktoré boli  schválené vládou SR (je teda ešte potrebné schválenie Národnou radou SR). Odporúčame sa však na zmeny pripraviť. Týkajú sa najmä možnosti elektronickej komunikácie kolektívnych orgánov vysokých škôl, dištančnej metódy vzdelávacích činností, vykonávania skúšok prostredníctvom IT, podmienky „verejnosti“ zasadnutia akademických senátov, predĺženia funkčného obdobia členov senátov a rád, prijímania na vysoké školy, pracovných pomerov učiteľov, verejných výziev a projektov APVV.

Naša advokátska kancelária Grand Oak sa bude aj naďalej intenzívne venovať dôležitým zmenám, týkajúcich sa vysokých škôl (a to aj po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19) a preto, ak budete mať záujem, radi budeme vašej vysokej škole zasielať aj „Vysokoškolské špeciály“.

16. apríla 2020 vláda SR schválila zmeny zákona o vysokých školách, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:

- elektronickej komunikácie kolektívnych orgánov vysokých škôl,

- dištančnej metódy vzdelávacích činností,

- vykonávania skúšok prostredníctvom IT,

- podmienky „verejnosti“ zasadnutia akademických senátov,

- predĺženia funkčného obdobia členov senátov a rád,

- prijímania na vysoké školy,

- pracovných pomerov učiteľov a

- verejných výziev a projektov APVV.

Zmeny a doplnenia zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktoré sa v čase pandémie spôsobenej COVID-19 týkajú najmä možností elektronickej komunikácie nahradzujúcej fyzickú prítomnosť pri činnosti kolektívnych orgánov vysokých škôl, či vzdelávacej činnosti a s tým súvisiacich pravidiel vzdelávania. V oblasti výskumu a vývoja ide najmä o operatívne riešenia financovania projektov a úpravu doby ich riešenia počas krízovej situácie. Po schválení tohto návrhu v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní sa niektoré pravidlá činnosti vo vysokom školstve prispôsobia mimoriadnej situácii.

V čase krízovej situácie bude napríklad možné vzdelávacie činnosti uskutočňované doposiaľ len prezenčnou metódou uskutočňovať aj dištančnou metódou. V krízových situáciách sa navrhuje považovať aj online vzdelávanie za prezenčnú metódu, bez potreby prípadnej úpravy informačných listov jednotlivých predmetov. V čase krízovej situácie možno vykonať prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti aj štátnu skúšku, rigoróznu skúšku, obhajobu rigoróznej práce, obhajobu habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku. Aj bez individuálneho súhlasu na spracúvanie osobných údajov bude možné využiť na základe zákona možnosť verejného prenosu skúšok a obhajob vo všetkých stupňoch štúdia.

Tie časti skúšok, ktoré vyžadujú podľa zákona verejné konanie, teda štátne skúšky, rigorózne skúšky, habilitačné prednášky a inauguračné prednášky, možno vykonať aj živým prenosom prostredníctvom počítačových sietí. Pôjde o systémové opatrenie, ktoré sa nebude týkať len času krízy, ale bude využiteľné vo všeobecnosti aj v budúcnosti.

Osobitnú pozornosť treba pri tom venovať napríklad povinnému zabezpečeniu dvojsmernej komunikácie, či tajnému hlasovaniu. Zasadnutia akademických senátov a správnych rád verejných vysokých škôl sa budú považovať za verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný priamy prenos. Zasadnutia kolektívnych orgánov bude možné uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky na vysokej škole umožnia.

Funkčné obdobie členov akademických senátov, vedeckých rád a správnych rád vysokej školy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po jej skončení, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť dovtedy nových členov príslušného orgánu. Ak v čase krízy sa členstvo už skončilo pred účinnosťou tohto zákona, dočasne sa obnovuje, s cieľom zabezpečiť funkčnosť orgánov vysokých škôl.

Vysoké školy budú mať možnosť zmeniť termíny a už zverejnené ďalšie podmienky prijímania na štúdium aj bez schvaľovania týchto zmien v akademickom senáte. Zmenu termínu však vysoká škola musí zverejniť najneskôr 14 dní pred týmto termínom.

Ak študent svoje štúdium neukončí najneskôr dva roky po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu, vysoká škola bude môcť tento čas štúdia predĺžiť, čím umožní študentovi doštudovať.

Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie, môže vysoká škola bez výberového konania predĺžiť do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.

V oblasti verejných výziev a projektov APVV minister školstva bude môcť predĺžiť súčasnú dobu poskytovania finančných prostriedkov najviac o šesť mesiacov, zmeniť náležitosti vyhlásenej verejnej výzvy aj po uplynutí dátumu predloženia žiadosti a predĺžiť súčasný limit doby riešenia projektu najviac o šesť mesiacov.

info@grandoaklaw.com