Užitočné informácie pre samosprávu v čase COVID - 19

V dnešnom článku vám prinášame krátku informáciu o zmenách prijímaných v súvislosti s COVID-19, ktoré budú mať priamy dopad na samosprávy na Slovensku. Ide o zmeny ktoré boli schválené na rokovaní Vlády SR (je teda ešte potrebné schválenie Národnou radou SR).

Týkajú sa najmä možnosti použiť poplatok za rozvoj na uhradenie bežných výdavkov a zmeny podmienok na splnenie niektorých zákonných lehôt. Naša advokátska kancelária Grand Oak sa bude aj naďalej intenzívne venovať dôležitým zmenám, týkajúcich sa samospráv (a to aj po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19) a preto, ak budete mať záujem, radi budeme Vašej inštitúcii zasielať aj ďalšie čísla „Špeciálov pre samosprávy“.

Dňa 16. apríla 2020 vláda SR schválila zmeny zákona, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:

- možnosti použitia poplatku za rozvoj,

- oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti,

- oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby,

- podania priznania k určitým miestnym daniam,

- oznamovacej povinnosti podľa Zákona o miestnych daniach.

Vláda SR  schválila zmeny a doplnenia zákona číslo 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktoré sa v čase pandémie spôsobenej COVID-19 v súvislosti so samosprávami týkajú najmä možností predĺženia určitých zákonných lehôt a použitia miestneho poplatku za rozvoj. Po schválení tohto návrhu v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní sa niektoré pravidlá činnosti v miestnej správe prispôsobia mimoriadnej situácii. Pre účely tohto zákona sa za začiatok pandémie považuje 12.3.2020.

V čase krízovej situácie bude napríklad lehota na splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti a lehota na splnenie oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o miestnom poplatku”) považovaná za splnenú aj v prípade, ak sa splní do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po konci pandémie. To sa však týka len lehôt, ktoré neuplynuli pred začiatkom pandémie, alebo začali plynúť počas obdobia pandémie.

To obdobne platí aj pre lehoty na podanie priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo niektorej z nich, alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “Zákon o miestnych daniach”) v znení neskorších predpisov. V takomto prípade sa teda považuje lehota za dodržanú aj v prípade, ak sa splní do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po konci pandémie, a len v prípade, ak neuplynula pred začiatkom pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie.

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa Zákona o miestnych daniach sa bude považovať za splnenú v tom prípade, ak sa splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho skončení pandémie, za podmienky, že lehota neuplynula pred začiatkom pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie.

Čo sa týka výnosu z miestneho poplatku za rozvoj, obec ho bude môcť na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť aj na úhradu bežných výdavkov. Toto sa nebude považovať za porušenie zákonnej povinnosti podľa Zákona o miestnom poplatku. Uvedené je možné použiť počas obdobia pandémie a po jej skončení, až do 31.12.2020.

info@grandoaklaw.com