Stručný prehľad k odkladu splátok úverov

Dňa 09.04.2020 nadobudla účinnosť zák. č. 75/2020 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o

niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej

ľudskej choroby COVID-19.


Zákonodarca tak ustanovuje nasledovný režim pri odklade splátok počas epidémie:

1. Zákon stanovuje samostatne podmienky odkladu splátok pre spotrebiteľov a samostatne pre malých

zamestnávateľov/fyzické osoby – podnikateľov.

2. Odklad splátok je možný v prípade úveru na bývanie (zákon č. 90/2016 Z.z.), spotrebiteľského úver

(zákon č. 129/2010 Z.z.) a úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe –

podnikateľovi (zákon č. 513/1991 Zb.).

3. Zákonodarca vypracoval priamo v zákone aj vzor žiadosti o odklad.

4. V prípade záujmu musí žiadateľ doručiť veriteľovi žiadosť, v ktorej uvedie dobu odkladu splátok, pričom

maximálny odklad splátok je:

(i) 9 mesiacov ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky,

(ii) 3 mesiace (dobu odkladu je možné na základe oznámenia dlžníka predlžiť o ďalšie 3 mesiace),

ak je veriteľom osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver podľa zák. č. 129/2010 Z.z.

5. Zároveň platí, že:

(i) žiadosť o odklad je možné podať počas pandémie iba raz,

(ii) v prípade, ak dlžník podal obdobnú žiadosť pred 09.04.2020, je oprávnený podať žiadosť podľa

tu uvedených podmienok ešte raz (ak dôjde k odkladu splátok podľa novej žiadosti, pôvodné

podmienky odkladu splátok zanikajú s účinnosťou k najbližšej splatnosti neuhradenej časti

úveru),

(iii) podmienky odkladu splátok dohodnuté pred 09.04.2020 nie sú automaticky nahradené tými

uvedenými v zákone 75/2020 Z.z.
6. Veriteľ je povinný nepovolenie odkladu splátok riadne odôvodniť, pričom odklad splátok nemusí byť

povolený, ak:

(i) je žiadateľ pred podaním žiadosti o odklad v omeškaní so splátkami úveru o viac ako 30 dní,

(ii) bol žiadateľ k 29.02.2020 v omeškaní o viac ako 30 dní so splátkou iného úveru u veriteľa,

pričom výška omeškanej splátky presahovala 100 EUR,

(iii) ku dňu podania žiadosti je žiadateľ v stave zlyhania podľa čl. 178 nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové

inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6.

2013) v platnom znení,

(iv) je žiadosť o odklad nesprávne vyplnená alebo neobsahuje náležitosti podľa vzoru.

7. Pre odklad splátok platí, že odklad splátok:

(i) nemá vplyv na úročenie úveru, ktoré prebieha aj počas odkladu splátok,

(ii) nemôže byť veriteľom podmienený zriadením ďalšieho zabezpečenia, úhradou akéhokoľvek

poplatku/nákladov (okrem úhrady úrokov za uvedené obdobie) a inými podmienkami,

(iii) sa považuje za zmenu spotrebiteľskej/úverovej zmluvy bez potreby uzatvárať dodatok k nej,

(iv) nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžník a nemá vplyv na príznak zlyhania dlžníka,

(v) sa nepovažuje za prekážku v dobrovoľnom splácaní úveru zo strany dlžníka alebo za prekážku

pre predčasné splatenie úveru dlžníkom,

(vi) spôsobuje, že veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru v období odkladu splátok,

(vii) spôsobí, že nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok budú rozvrhnuté do zvyšných splátok

úveru, ak sa nedohodne veriteľ s dlžníkom inak,

(viii) nemôže byť dôvodom na navýšenie celkovej výšky úveru alebo na navýšenie celkovej výšky

dlžnej sumy istiny úveru.

Vyššie uvedený prehľad nie je posúdením konkrétnej právnej situácie, v prípade konkrétnych otázok nás prosím kontaktujte na:

info@grandoaklaw.com