Prehľad zmien v Zákone o cestnej premávke v roku 2020

V dnešnom článku Vám prinášame užitočný prehľad tých najzásadnejších zmien, ktoré nastali k dnešnému dňu v Zákone o cestnej premávke v roku 2020 a ktoré sa týkajú nielen vodičov motorových vozidiel ale i ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cestnej premávke“), ktorou sa zavádzajú nové pravidlá cestnej premávky.

Na úvod sa budeme venovať prvej a zároveň jednej z najdôležitejších zmien a tou je povinné vytváranie záchranárskej uličky. Ustanovenie §10 ods. 11 Zákona o cestnej premávke ukladá po prvýkrát zákonnú povinnosť vytvoriť záchranársku uličku. Vodič vozidla je povinný vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti. Vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané. V zmysle ustanovenia §139a ods. 13 Zákona o cestnej premávke sa stanovuje výška pokuty 99€v prípade ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku a sankcia vo výške 300€ v prípade porušenia zákazu jazdy v záchranárskej uličke.

Nemenej dôležitou zmenou je povinnosť striedavého radenia (tzv. zipsovanie)a to nielen v prípade prekážky na ceste, ale po novom už i pri zbiehaní jazdných pruhov do jedného jazdného pruhu. Vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy a zároveň tento nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.

Zákaz používať mobilný telefón sa touto novelou sprísňuje tak, že je zakázané ho aj držať v ruke a toto pravidlo sa okrem mobilného telefónu vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia(napr. ladenie autorádia), s výnimkou handsfree.

Ustanovenie§ 37 ustanovuje, že cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/hod. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané. V praxi to znamená, že ak má skúter najvyššiu konštrukčnú rýchlosť menej ako 60 km/hod (napr. 55km/hod) na cestu nesmie.

Významnou zmenou je aj výslovné zaradenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – segway). V praxi to napríklad  znamená, že na chodníku smú tieto osoby jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Medzi ďalšie zmeny patrí zmena vekovej hranice pre udelenie vodičských preukazov typu C a CE z pôvodných 21 rokov na 18 rokov. Mení sa aj veková hranica pre udelenie vodičského oprávnenia typu D a DE z pôvodných 24 rokov na 21 rokov. Toto platí pre príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, vojenskej polície, vojenského spravodajstva alebo príslušníkov hasičských a záchranných zborov.

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov.  Zavádza sa preto nové opatrenie vo forme rehabilitačného programu pre začínajúcich vodičov.

Ako posledné, avšak rovnako dôležité zmeny, uvádzame zmeny týkajúce sa cyklistov. Vypúšťa sa napríklad povinnosť nosiť prilbu mimo obce pre osoby staršie ako 15 rokov ako aj povinnosť nosenia reflexných prvkov. Novela po novom rozširuje zákaz zastavenia a státia nielen na cestičke pre cyklistov, ale aj na ochrannom pruhu pre cyklistov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/393/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/29/20200901

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469504

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pozrite-si-prehlad-zmien-v-novelizovanom-zakone-o-cestnej-premavke-od-1-decembra

info@grandoaklaw.com