Pomoc chráneným dielňam a chráneným pracoviskám počas COVID - 19

Ochorenie COVID-19 a obmedzenia z neho vyplývajúce spôsobujú interpretačné nejasnosti aj v prípade príspevkov týkajúcich sa prevádzky chránených dielní a chránených pracovísk (ďalej ako „CHD“) zriadených podľa zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).

 

Vyššie uvedené aj na základe viacerých podnetov verejnosti reflektuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo metodický pokyn, ktorý rieši aj nároky na príspevky v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a ich stret s nárokmi z opatrení „Prvá pomoc“, poskytovanými v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti ochorením COVID-19.

Tento článok má za cieľ objasniť niektoré problémy aktuálnej aplikačnej praxe.

1. Pracovná asistencia (§ 59 Zákona)

Platí základné pravidlo, že ak bola prevádzka na základe príslušného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zatvorená, nárok na príspevok na činnosť pracovného asistenta existuje iba do dňa predchádzajúceho dňu zatvorenia prevádzky.

Následne odo dňa, keď boli prevádzky zatvorené, si môžu žiadatelia uplatniť nárok na niektoré z opatrení projektu Prvá pomoc, v závislosti od splnenia podmienok pre poskytnutie príspevku na konkrétne opatrenie.

Ak bude žiadateľom zamestnávateľ, môže si uplatniť nárok v rámci „Prvej pomoci“ napr. z Opatrenia č. 1 alebo Opatrenia č. 3. Ak však bude žiadateľom priamo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím (ďalej ako „SZČO so ZP“), potom môže využiť z „Prvej pomoci“ napr. Opatrenie č. 2 alebo Opatrenie č. 4.

Zdroj:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-zriadovatelov-chd-a-chp-a-integracne-podniky.html?page_id=1002258

2. Refundácia režijných nákladov na prevádzku CHD (§ 60 Zákona)

Vo všeobecnosti platí, že podmienkou na poskytnutie príspevku podľa § 60 Zákona je priznanie postavenia CHD. Ak bude postavenie CHD pozastavené alebo nebude priznané, na príspevok nemá zamestnávateľ nárok.

Ak zamestnávateľ v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 v čase mimoriadnej situácie zatvorí prevádzku na základe uznesenia vlády SR, a teda nemôže prideľovať prácu zamestnancovi so zdravotným postihnutím v CHD (a to bez ohľadu na to, či zamestnanec bude čerpať dovolenku, neplatené voľno, PN alebo OČR), je možné, žiadať o poskytnutie príspevku podľa § 60 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, avšak výlučne na úhradu nasledovných vynaložených prevádzkových nákladov:

  • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,  
  • náklady na palivo a energiu, (zálohové platby, ktoré však v prípade preplatkov budú vrátené na účet úradu),  
  • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, (zálohové platby, ktoré však v prípade preplatkov budú vrátené na účet úradu),  
  • náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím (vrátane náhrady mzdy zamestnanca so ZP),
  • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.  

Ak zamestnávateľ požiada o príspevok podľa § 60 Zákona, preukazujúc vyššie vynaložené náklady, môže si takýto zamestnávateľ súčasne požiadať aj o príspevok z projektu „Prvá pomoc“ (ak spĺňa podmienky toho – ktorého opatrenia), za predpokladu, že takýto zamestnávateľ nepožiadal za toto obdobie o preplatenie prevádzkových nákladov na mzdu/celkovú cenu práce.

Vyššie uvedené podmienky na príspevok podľa § 60 Zákona platia obdobne a primerane aj v prípade SZČO so ZP.

Zdroj:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-zriadovatelov-chd-a-chp-a-integracne-podniky.html?page_id=1002258

3. K odpusteniu odvodov a dopadu na oprávnený prevádzkový náklad  

Na úvod pripomíname, že táto problematika má základ v novele zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 25.04.2020 a v § 60 Zákona.  

Novela ustanovuje podmienky na odpustenie odvodov u zamestnávateľa za mesiac apríl 2020, pričom odpustené môžu byť len tie odvody, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, a teda uvedené odpustenie sa netýka odvodov, ktoré zamestnávateľ zráža zo mzdy zamestnanca a tieto platí za zamestnanca.  

Podľa § 60 Zákona príspevok na refundovanie celkovej ceny práce (mzda + odvody platené zamestnávateľom) bude poskytnutý vo výške, v akej bol zamestnávateľom skutočne vynaložený.  

Na jednej strane teda platí, že ak zamestnávateľ nepreukáže zaplatené odvody za mesiac apríl 2020 (keďže mu boli odpustené a tieto neplatil), bude mu poskytnutý iba príspevok vo výške nákladov, ktoré v súvislosti s refundovaním celkovej ceny práce preukázateľne vynaložil.  

Na strane druhej však z vyššie uvedeného nevyplýva nesprávny názor niektorých regionálnych úradov práce, že by v dôsledku odpustenia a nezaplatenia časti odvodov mal zamestnávateľ prísť o celý príspevok na refundovanie celkovej ceny práce podľa § 60 Zákona.  

Zdroj:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/informacia-pre-zriadovatelov-chd-a-chp-a-integracne-podniky.html?page_id=1002258

4. Nájomné v čase COVID-19

Napokon si dovolíme uviesť informáciu, ktorá sa síce netýka výlučne chránených dielní, ale nepriamo zasahuje do ich práce.

Zatvorenie resp. obmedzenie prevádzok zasiahlo aj existujúce nájomné zmluvy. Dňa 22.04.2020 bol v NRSR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinný je od 25.04.2020.

Ako sa to dotklo nájomných vzťahov? Na túto oblasť sa vzťahuje § 3b zákona č. 62/2020 Z.z., ktorý znie:
„Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.“

Nedochádza však k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Ide len o suspendovanie oprávnenia prenajímateľa ukončiť nájom (výpoveď, odstúpenie od zmluvy) až do konca roka 2020 pre omeškanie, ktoré nastalo vo vymedzenom období.

Vyššie uvedené riešenie však neeliminovalo základný problém, „kto nakoniec nájomné zaplatí“. Podľa zverejnených mediálnych informácií (hnonline.sk) sa vláda blíži k dohode, podľa ktorej polovicu nájomného preplatí štát a druhú polovicu nájomníci. Títo si však budú môcť nárokovať až na štvorročný splátkový kalendár. Situáciu naďalej sledujeme a o schválení definitívnej úpravy problematiky nájmov Vás budeme informovať.

 

Pre vylúčenie pochybností tento článok nie je právnym stanoviskom. Konkrétne prípady je potrebné posúdiť na individuálnej báze.

info@grandoaklaw.com