Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Konanie o potvrdení vydržania od 1. mája 2021

V dnešnom článku vám prinášame užitočný prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré so sebou prinesie  novela  Civilného mimosporového poriadku. Touto novelou sa mení najmä postup potvrdzovania osvedčenia o nadobudnutí vlastníckeho práva prostredníctvom inštitútu vydržania.  

Cieľom novelizácie Civilného mimosporového poriadku je predovšetkým zmena spôsobu osvedčovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spôsobom, ktorým nebude ohrozená  ochrana vlastníckeho práva s podmienkou zachovania princípu právnej istoty.  

Vyššie uvedené znamená, že po nadobudnutí účinnosti novely, t. j. od 1. mája 2021 už nebude na vydržanie pozemku postačovať iba notárske osvedčenie. Oprávnenie osvedčovania tzv. vydržania sa presunie z notárov na súdy a vznikne tak procesná úprava nového konania – konania o potvrdení vydržania. Dôvodom zmeny sú mnohé prípady, kedy dochádzalo k prevodom pozemkov bez toho, aby majitelia dotknutých pozemkov nemali o danej skutočnosti vedomosť. Príčinou zmeny je aj skutočnosť, že v rámci vydávania osvedčení o vyhlásení vydržania sa vyskytovali rôzne problémy, pri aplikovaní súčasnej právnej úpravy.  

Vydržanie vlastníckeho práva

Hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva (alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu) k veci - nikdy nie iba k jej časti. Je to spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník. Pri hnuteľných veciach ide o dobu tri roky a pri nehnuteľných veciach viac ako desať rokov.

Právomoc súdov

Novovzniknutá právomoc súdov bude spočívať v zákonom ustanovenom procese potvrdzovať nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Návrh na vydanie takéhoto rozhodnutia súd zamietne v prípade, že neboli splnené hmotnoprávne podmienky vydržania navrhovateľom a tým vytvorí priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach.  

Vyzývacie uznesenie

Novelou sa ustanoví aj povinnosť zverejniť informácie formou tzv. vyzývacieho uznesenia o tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, ktorá má zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne doručí:

  • navrhovateľovi,
  • účastníkom konania,  
  • okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je predmetná nehnuteľnosť,  
  • okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania.

Bezodkladne sa musí zverejniť verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je dotknutá nehnuteľnosť. Všetky dotknuté subjekty tak budú mať právo vyjadriť sa a v prípade potreby podať námietky (lehota nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku).  

 

Návrh na začatie konania

Konanie o potvrdení vydržania v zmysle návrhu zákona je návrhové konanie, ktoré teda možno začať iba na návrh, a návrh bude oprávnený podať ten, kto tvrdí, že vydržaním nadobudol k nehnuteľnosti vlastnícke právo, prípadne právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Miestne príslušným súdom je súd, v ktorého územnom obvode sa nachádza konkrétna nehnuteľnosť.

Účastníkmi konania sú:

  • navrhovateľ,
  • ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka,
  • správca lesného pozemku a Slovenský pozemkový fond.

Po vydaní tzv. vyzývacieho konania je účastníkom konania aj ten, kto podal námietky. Ak súd prípadné vznesené námietky zamietne, vydá rozhodnutie, na základe ktorého bude môcť navrhovateľ žiadať o zápis do katastra nehnuteľností. Uznesenie o potvrdení vydržania je deklaratórnym rozhodnutím, teda súd v tomto uznesení obligatórne spätne označí aj dátum, kedy sa navrhovateľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého.  

Návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí:

  • opis skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním,
  • označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností,
  • označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Výška súdneho poplatku pri podaní návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania bude 99,50 €.

Novelizácia Civilného mimosporového poriadku a snaha o zavedenie spravodlivej rovnováhy medzi stranami sporu, teda medzi oprávneným držiteľom a pôvodným vlastníkom je krokom k posilneniu vlastníckeho práva a zvýšeniu právnej istoty narušenej súčasnou právnou úpravou.  

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@grandoaklaw.com

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/68/ZZ_2021_68_20210501.pdf

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8024

https://www.justice.gov.sk

info@grandoaklaw.com