Komplexné právne a ekonomické krytie spoločnosti a jednotlivca v čase COVID-19

Šírenie vírusu COVID-19, ako aj opatrenia, ktoré Slovenská republika prijala na jeho zastavenie, spôsobili podnikateľom, ako aj fyzickým osobám, nemalé ťažkosti. V prvom rade išlo o zatvorenie alebo obmedzenie prevádzok, a následne boli schválené ďalšie obmedzenia, v dôsledku ktorých zaznamenali mnohí zamestnávatelia výrazný pokles na obrate, a spoločne s obavami týkajúcimi sa nastávajúcej ekonomickej krízy sa trh výrazne spomalil. Spoločnosti taktiež reagujú na blížiacu sa krízu preventívnymi opatreniami v podobe zužovania svojej personálnej zložky a pod.

V takejto neistej situácii Slovenská republika prijala množstvo opatrení za účelom zmiernenia týchto negatívnych dopadov, a to nielen v podobe príspevkov (napr. zamestnávateľom), ale taktiež v podobe mnohých legislatívnych zmien, ktoré majú uľahčiť zvládanie tohto ekonomického a právneho tlaku nielen podnikateľom, ale aj fyzickým osobám.

Ak sa podnikateľ, alebo fyzická osoba vie zorientovať v spleti opatrení a legislatívnych zmien a prijať včas správne právne a ekonomické riešenia, potom môže zmierniť negatívny dopad krízy tak, že kríza nebude mať na jej fungovanie devastačný účinok. Naopak, ani v kríze takýto subjekt nemusí stratiť dynamiku a po skončení krízy sa na „štartovacej čiare“ s ostatnými konkurentmi môže ocitnúť dokonca v silnejšej pozícii v porovnaní s obdobím pred krízou (v porovnaní s ostatnými konkurentmi, ktorí krízu nezvládli).

Naša advokátska kancelária Grand Oak – Law Firm sa intenzívne venuje otázkam vyššie spomínaných opatrení a okrem množstva prednášok, účastí v krízových komisiách a pod. vie v tejto súvislosti svojim klientom poskytnúť balíky služieb, v ktorých:

(i) podrobne zanalyzuje všetky možnosti pomoci a ochrany, ktoré má ten-ktorý klient k dispozícii (balík „Analýza“)

(ii) pripraví potrebnú dokumentáciu za účelom uplatnenia danej pomoci (balík „Dokumenty“), a napokon

(iii) v prípade záujmu klienta aj zastúpi v súvisiacich konaniach a procesoch (balík „Zastupovanie“).

Klient si vyberá tie balíky, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na jeho administratívne, technické a odborné možnosti.

Oblasti, v ktorých obvykle poskytujeme analýzu a následne súvisiace služby sa týkajú najmä nasledovných oblastí:

- právne poradenstvo a zastupovanie pri žiadaní príspevkov od štátu v rámci projektu „Prvá pomoc“, t.j.:

a) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR,

b) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %,

c) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,

d) SZČO a “jednoosobovým s.r.o.”, ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem,

e) občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu,

- poradenstvo v oblasti iných sociálnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID – 19 (najmä zmeny v oblasti PN a OČR),

- poradenstvo v oblasti získavania špecifických úverov smerujúcich k zníženiu dopadov COVID-19,

- poradenstvo v oblasti pracovného práva zamestnávateľom, ako aj zamestnancom, a to napr. zmeny týkajúce sa modifikácie a skončenia pracovného pomeru v rámci novej regulácie pracovnoprávnych vzťahov, interné predpisy týkajúce sa tzv. „Home-Office“, ktoré chránia zamestnávateľa a zamestnanca (vrátane BOZP), zmeny v čerpaní dovolenky a pod.,

- poradenstvo pri nastavovaní preventívnych opatrení prijímaných zamestnávateľom z pohľadu ochrany osobných údajov (napr.: dotazníky na účely zistenia možnosti prenosu nákazy a pod.),

- riešenie obchodnoprávnych vzťahov na strane veriteľov, ako aj na strane dlžníkov, objednávateľov, dodávateľov, a to či pri službách, tovaroch, alebo stavebných prácach (otázka vyššej moci, nemožnosť plnenia zmluvy, prerušenie plynutia lehôt),

- poradenstvo týkajúce sa nájomných zmlúv pre prenajímateľov, ako aj nájomcov (nemožnosť výpovede, možnosť žiadať doplatenie nájomného),

- odklad splátok úverov fyzických a právnických osôb,

- opatrenia týkajúce sa platení daní, odvodov, poistného a pod.,

- poradenstvo pri podávaní žiadostí o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov,

- vymáhanie pohľadávok súdnou i mimosúdnou cestou,

- právne služby v oblasti likvidácií, fúzií a akvizícií obchodných spoločností a ďalšie.

Vyššie uvedené balíky poskytujeme s prihliadnutím na konkrétnu situáciu daného klienta (či ide o veľkú spoločnosť, menšiu spoločnosť, fyzické osoby a pod.), a to v cene, ktorá bude pre klienta určite prijateľná. Okrem samotných právnych služieb vidíme v tejto právnej pomoci ďalšiu možnosť, ako využiť naše právnické povolanie v prospech riešenia tejto celospoločenskej nepriaznivej situácie.

info@grandoaklaw.com